Đóng
Mr. Phạm Ngọc Quang

Tổng Giám đốc - Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Mr. Phạm Đức Nhật

Giám đốc quản lý dự án - Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

22/01/2016

Áp chỉ tiêu cho thị trường bất động sản

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Đề án tái cơ cấu ngành xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014 – 2020, trong đó có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến lĩnh vực bất động sản, với các chỉ tiêu cụ thể được đưa ra.

tt8

Theo Đề án, mục tiêu tổng quát nhất là phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở cho người dân. Phấn đấu đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt 25 m2/người (tính đến cuối năm 2014, con số này mới đạt 20,6 m2/người), trong đó tại đô thị khoảng 29 m2/người, tại nông thôn khoảng 22 m2/người; giai đoạn 2016 – 2020 đầu tư xây dựng mới khoảng 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội khu vực đô thị.

Tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn quốc đạt khoảng 70%, trong đó tại đô thị đạt trên 75%, tại nông thôn đạt trên 65%; xoá nhà ở đơn sơ trên toàn quốc; tỷ lệ nhà ở chung cư trong các dự án phát triển nhà ở trong các đô thị loại đặc biệt đạt trên 90%, đô thị loại I và loại II đạt trên 60%, đô thị loại III đạt trên 40% tổng số đơn vị nhà ở xây dựng mới; tỷ lệ nhà ở cho thuê đạt tối thiểu khoảng 30% tổng quỹ nhà ở tại các đô thị loại III trở lên.

Đặc biệt, Đề án còn đưa ra mục tiêu phát triển thị trường bất động sản ổn định, vững chắc, có cấu trúc hoàn chỉnh và cơ cấu hợp lý; khắc phục tình trạng lệch pha cung – cầu, đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở và các loại bất động sản khác; thị trường hoạt động hiệu quả và trở thành thị trường quan trọng, kết nối lưu thông với các thị trường khác của nền kinh tế. Phấn đấu nguồn thu từ kinh doanh bất động sản và đất đai đạt từ 10 – 15% tổng nguồn thu ngân sách.

Tin Tức Related